(در محضر قرآن کریم جلد آخر اجزاء 26 تا 30) PDF KINDLE Ù حمیدرضا مستفید


  • Hardcover
  • 431
  • در محضر قرآن کریم جلد آخر اجزاء 26 تا 30
  • حمیدرضا مستفید
  • Persian
  • 05 April 2018
  • null

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

در محضر قرآن کریم جلد آخر اجزاء 26 تا 30

حمیدرضا مستفید í 0 Read Free read ✓ PDF, DOC, TXT or eBook í حمیدرضا مستفید Characters در محضر قرآن کریم جلد آخر اجزاء 26 تا 30 هر جلد از این مجموعه شامل چهار بخش است آیات قرآن، ترجمه ی آیات، حاشیه، توضیحات تکمیلیحاشیه شامل توضیحات لغوی ادبی آیات موجود در صفحه است، و تا جایی که امکان داشته، توضیحات در همین حاشیه گنجانده شده است در مواردی که حجم صفحه اجازه ی توضیحات بیشتر را نمی داده، توضیحات در بخش «ت?.

Free read ✓ PDF, DOC, TXT or eBook í حمیدرضا مستفید

حمیدرضا مستفید í 0 Read Free read ✓ PDF, DOC, TXT or eBook í حمیدرضا مستفید Characters در محضر قرآن کریم جلد آخر اجزاء 26 تا 30 ?ضیحات تکمیلی» که بخش انتهایی کتاب است،ادامه یافته است ترجمه ی آیات نیز بر اساس همین دو قسمت نوشته شده استتوضیحات موجود در کتاب، برگرفته از کتب معتبر و دست اول لغت، صرف و نحو، اعراب القرآن و تفسیر است در موارد مورد نیاز، از کتب مربوط حدیثی، فقهی و نیز استفاده شده است برخی از من.

Characters در محضر قرآن کریم جلد آخر اجزاء 26 تا 30

حمیدرضا مستفید í 0 Read Free read ✓ PDF, DOC, TXT or eBook í حمیدرضا مستفید Characters در محضر قرآن کریم جلد آخر اجزاء 26 تا 30 ابع مورد استفاده در این کتاب، عبارتند از کتاب العین، فقه اللغة، جمهرة اللغة، تاج العروس من جوامع القاموس، جامع الدروس العربیة، اعراب القرآن و بیانه، الدر المصون، المیزان فی تفسیر القرآن، التحریر و التنویر، سمیر الطالبین فی رسم و ضبط کتاب المبین، تفسیر الصافی، تفسیر القمی و.